Katechizm płocki – 30.07.2023 r.

Katecheza 69 – XVII Niedziela Roku (30.07.2023)

KOŚCIÓŁ – CIAŁEM CHRYSTUSA

1. Od wieków uczeni próbują zgłębić tajemnicę ludzkiego ciała, poddając je wszechstronnym badaniom. Fakt, że składa się ono, jak stwierdzają naukowcy, z około 600 miliardów komórek, świadczy o tym, że jest niesamowicie skomplikowaną strukturą
i stanowi niezwykłą tajemnicę, której poznanie przerasta na razie możliwości naszego rozumu.

2. Tak jest również w przypadku Kościoła nazywanego Ciałem Chrystusa. Teologowie mówiąc o nim dodają, że Kościół – w odróżnieniu na przykład od Ciała Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii świętej – jest mistycznym (czyli duchowym) Ciałem Chrystusa. Źródłem życia społeczności Kościoła nie są bowiem siły naturalne. Kościół żyje i jest jednoczony działalnością Ducha Chrystusowego, co odróżnia go od każdej ziemskiej społeczności. 

3. Skąd wzięło się określenie Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa? Sformułowanie to wywodzi się z listów św. Pawła (por. 1 Kor, Rz, Ef), który porównał w nich Kościół, czyli wspólnotę ochrzczonych, do ludzkiego ciała. W Pierwszym Liście do Koryntian czytamy: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków,
a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (…). Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem (…). Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami” (1 Kor 12,12-13,27). Święty Paweł mówiąc w ten sposób o Kościele wskazuje na jedność wszystkich ochrzczonych z Chrystusem – Głową oraz na zjednoczenie pomiędzy sobą. Jest to tajemnicze – właśnie mistyczne zjednoczenie, gdyż z jednej strony stanowimy jedność, ale równocześnie każdy z nas pozostaje sobą. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że Chrystus „udzielając (…) swego Ducha, ukształtował swoich braci, wezwanych spośród wszystkich narodów, jako swoje Mistyczne Ciało” (KKK 788; por. KK 7). Istotę Kościoła określanego jako Ciało Mistyczne, stanowi bycie duchowym organizmem, którego Założycielem
i Głową jest Chrystus udzielający mu zbawczej łaski.
Jedność mistycznego Ciała Chrystusa najpełniej wyraża się wtedy, gdy gromadzimy się na Eucharystii i zbieramy się wokół ołtarza jako jedna wspólnota – młodzi i starsi, rodzice i dzieci, świeccy i duchowni. Możemy wtedy również najpełniej zjednoczyć się z Chrystusem jako Głową mistycznego Ciała, przyjmując Jego realne Ciało w Komunii świętej. To zespolenie Jezus zapowiedział na kartach Ewangelii, mówiąc: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie,
a Ja w nim” (J 6,56). Duszą tego ciała – wspólnoty ochrzczonych – jest Duch Święty „który (…) całe ciało ożywia, jednoczy i porusza” (KK 7). Ta „jedność Ciała Mistycznego rodzi i pobudza wśród wiernych miłość” oraz „przezwycięża wszystkie podziały” (KKK 791; por. KK 7), w myśl słów świętego Pawła: „Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3,27-28)” (KKK 791; por. KK 7). Podobnie jak ludzkie ciało rośnie w sposób fizyczny, tak Ciało mistyczne rozwija się i wzrasta duchowo. „Abyśmy wzrastali ku Niemu, naszej Głowie, Chrystus rozdziela w swoim Ciele, którym jest Kościół, dary i posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze zbawienia” (KKK 794). 

Czy jako członkowie mistycznego Ciała Chrystusa, trwamy w Nim, przyjmując regularnie Komunię świętą? Czy wykorzystujemy otrzymane od Boga dary do pomocy innym członkom Kościoła we wzrastaniu w wierze?

4. Zapamiętajmy: Określenie Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa uwydatnia prawdę, że jest on żywym organizmem o społeczno-religijnym, nadprzyrodzonym charakterze. W organizmie tym ochrzczeni tworzą mistyczną nierozdzielną jedność z Chrystusem – Głową Kościoła oraz między sobą. Spoiwem
i zasadą tej jedności jest Duch Święty.

Ks. Dariusz Rojek