Wspólnoty

Rada Duszpasterska

Kan. 536

§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

Radę Duszpasterską tworzy w naszej parafii 5 osób.

Rada ds. Ekonomicznych

Kan. 537

W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrami zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532.

Kan. 532

W załatwianiu wszystkich czynności prawnych proboszcz występuje w imieniu parafii, zgodnie z przepisami prawa.

W naszej parafii Radę ds. Ekonomicznych konstytuuje 5 parafian.

Rada Katechetyczna

Rada Katechetyczna, stanowi ciało doradcze proboszcza w odniesieniu do posługi katechetycznej w parafii.

Głównym celem Rady Katechetycznej jest badanie pod władzą proboszcza wszystkiego, co dotyczy działalności katechetycznej w kościele lokalnym, a także rozważanie i przedstawianie praktycznych wniosków w odniesieniu do działalności katechetycznej w parafii.

W skład Rady Katechetycznej wchodzi 5 osób.

Służba Ołtarza

 

Dziesięć Przykazań Ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 

Hymn ministrancki

„Króluj nam Chryste”

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie

to nasze rycerskie hasło.

Ono nas zawsze prowadzić będzie

i świecić jak słońce jasno.

Naprzód przebojem młodzi rycerze

Do walki z grzechem swej duszy

Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty

Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie

Podnosząc w góre swe czoła.

Przed nami życie rozkwita w wiośnie

Odważnie, bo Jezus woła.

 

Krąg Biblijny

Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z osobą prowadzącą –  Elżbieta Filcek, tel.: 607 983 116

O kręgach biblijnych.

Czym są kręgi biblijne?

Kręgi biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.

W Kręgu Biblijnym to przede wszystkim „Nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga”. Krąg Biblijny to miejsce gdzie „Czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism” (Grzegorz Wielki). „Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana”. W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie”On, – Duch Prawdy” szczególnie obdarza czytających łaskami Ducha Świętego. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20 Łk 11,13).

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć, początek gdzie przestajesz coś robić, początek gdzie zaczynasz robić lepiej, to początek gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego fragmentu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz,bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia „SŁOWO W CIAŁO”. (2 Tm 3,16, J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo. (J 3,3)

Żywy Różaniec

 

Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach.

W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego:

„Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.

W naszej parafii wspólnota Żywego Różańca istnieje od momentu erygowania parafii. Mamy 4 „róże”, w których 20 osób codziennie odmawia jedną tajemnicę różańcową. Przy tym każdy ma taką zasługę jakby odmawiał cały Różaniec, tj. część radosną, bolesną, chwalebną i światła. Najmłodszą różą jest powstała w 2018 tzw. róża męska skupiająca 20 mężczyzn z naszej parafii.

Zmiana tajemnic odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej na godz. 9.30

 

Pogotowie Modlitewne

telefon – 577 904 836

 

Na czym to polega? Na odmówieniu jednej, dowolnej modlitwy w konkretnej intencji, którą otrzymasz
sms-em na swój telefon. Osoby, które pragną się wstawiać za innych w swoim sumieniu zobowiązuję się do codziennej modlitwy w podawanych im intencjach. Formę i czas modlitwy każdy dostosowuje do swoich możliwości. Możesz więc modlić się w każdej sprawie osobno, albo odmówić jakąś modlitwę we wszystkich nadsyłanych intencjach.

Jeśli chcesz przystąpić do „Pogotowia Modlitewnego” proszę poinformuj nas o tym wypełniając i zwracając (np.: podczas zbierania tacy) formularz „Zostań członkiem pogotowia”, który znajduje się w biuletynie parafialnym „Okno”. Jeśli będzie jakaś WAŻNA INTENCJA otrzymasz sms-a o treści: prośba o modlitwę w intencji…

Dziś ty modlisz się w konkretnej ważnej dla innych intencji, kiedyś inni mogą się modlić w twoich intencjach.

Zachęcamy podaruj komuś trochę swojej modlitwy. Natomiast osoba która chce prosić o wsparcie modlitewne w WAŻNEJ INTENCJI proszona jest o przekazanie tej intencji sms-em. Pamiętaj, żeby Twoja intencja była sformułowana krótko i konkretnie, bez wchodzenia w niepotrzebne szczegóły. Bóg wie wszystko, a nam wystarczy wiedzieć niewiele. Twoje intencje nie będą nigdzie publikowane.

 

Swoją przynależność do „Pogotowia Modlitewnego” można zgłosić też wysyłając na maila parafialnego – biuro@ bolesna.szczecin.pl poniższe swoje dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Numer telefonu komórkowego.

 

Parafialny Zespół Caritas

 

Określenie „Parafialny Zespół Caritas” pokazuje najlepiej jego istotę:

Parafialny – zakorzeniony w parafii, realizuje jej misję, w której zawiera się wyraźnie działalność charytatywna. PZC jest ściśle związany z osobą proboszcza, który

pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, (…) powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. (…) Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców, oraz przeżywających szczególne trudności (kan. 529 §1).

PZC jest jednym z narzędzi, które pomagają w wypełnianiu kanonicznych obowiązków proboszcza.

Zespół – jest wspólnotą we wspólnocie parafialnej, świadectwem realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, ale również miejscem społecznego zaangażowania społeczności lokalnej.

Caritas – PZC działa w strukturze Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, korzysta z jej osobowości prawnej, posługuje się znakiem i nazwą Caritas, może liczyć na wsparcie w wypełnianiu podejmowanych zadań.

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Do zadań PZC należy także mobilizowanie innych parafian do czynnego realizowania przykazania miłości bliźniego i kultywowania parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych.

Praca PZC skupia się głównie na indywidualnej pomocy konkretnemu bliźniemu będącemu w potrzebie. Pomoc ta nie musi oczywiście być tylko pomocą materialną. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym…

PZC winno dążyć do tego, aby być coraz bardziej nowoczesną organizacją: w swojej działalności opierają się nie tylko na ofiarach i nie ograniczją się wyłącznie do spontanicznych akcji. Mieć na uwadze ubieganie się o dotacje i otrzymywanie środków na swoją działalność z urzędów rządowych i samorządowych, fundacji, różnych instytucji publicznych. Planować swoją działalność i poszukiwać rozwiązań najbardziej potrzebnych dla naszej lokalnej społeczności.

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja


Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Bolesnej powstało 23 maja 2012 r.

1 października 2011 r. Abp Metropolita Andrzej Dzięga zatwierdził statut wspólnoty Rodzina Radia Maryja Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Głównym celem Rodziny Radia Maryja jest misja ewangelizacyjna i podejmowanie działań w zakresie modlitewnym i formacyjnym.

Do Koło przynależy około 20 osób. Członkowie Koło spotykają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 9.30 i następnie w środę tegoż tygodnia na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Mszy św. wieczornej. Bezpośrednio po Eucharystii odbywa się spotkanie formacyjne w domu parafialnym.

 

 

Ruch Matki w Modlitwie


Ruch Matki w Modlitwie powstał w Anglii w 1995 r., po tym jak dwie Angielki Veronika i jej bratowa Sandra poczuły, że wolą Bożą jest, aby modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały , że życzeniem Jezusa jest, aby wszystkie matki powierzały swoje dzieci Jego opiece, by zdjąć ból z matek, a na ich dzieci zesłać błogosławieństwo. Ruch Matki w Modlitwie skupia matki modlące się wspólnie za swoje dzieci i wnuki. Obejmuje zasięgiem również kobiety, które nie mają swoich dzieci. Działa obecnie w ponad 90 krajach. Oprócz katolickich istnieją również wspólnoty prawosławne i protestanckie. Jest wiele wspaniałych świadectw potwierdzających niezwykłą moc płynącą z modlitwy matek. Pan dotrzymuje obietnicy: „Proście, a będzie wam dane”. Ogromne błogosławieństwo rozlało się poprzez „Matki w Modlitwie”. Wiele dzieci odnalazło wiarę, wiele znalazło pracę i miejsce do zamieszkania, wiele dzieci wróciło do domu po długiej nieobecności. Matki spotykają się w swoich domach raz w miesiącu w określonych i wybranych przez siebie terminach. Obowiązuje je zasada poufności , wymagająca żeby nic z tego, czym dzielą się na swoich spotkaniach nie było później przekazywane. Na spotkaniach, stawiany jest na stole: krzyż- symbol naszego zbawienia, świeca – Jezus jest Światłością Świata, Pismo Święte – Jezus jest Żywym Słowem, mały koszyk – u stóp krzyża, przeznaczony na imiona naszych dzieci wypisywanie na małych papierowych kartkach. Modląc się podczas spotkania, wkładamy do niego kartki z imionami naszych dzieci, jako symbol powierzenia ich opiece Pana. Jeśli uświadomimy sobie, że oddajemy Mu nasze problemy – często jest to cudowny moment naszego uzdrowienia.

Koordynator: pani Lucyna Pąsik. Kontakt. tel.: 600 45 45 78

 

Parafialne koło plastyczne

 

 

Spotkania koła plastycznego odbywają się w każdą sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym.

 

 

Schola dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

Spotkania odbywają się 15 min przed Mszą św. niedzielną dla dzieci (godz. 12.30) w kościele

 

Chór parafialny

Cantores Osoviensis Mater Dolorosa

Próba chóru odbywa się w czwartek o godz. 19.30 w domu parafialnym