Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

CHRZEST

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów /KKK 1213/

Przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego / jeśli był poza parafią zamieszkania / oraz zaświadczeniem, że chrzestnych jest wierzący i praktykujący wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszka.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 12.30. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania oraz odbyć nauki przed chrztem w wcześniej ustalonym terminie.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

EUCHARYSTIA – I KOMUNIA ŚWIĘTA

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego /KKK 1324/

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej.

Termin to ostatnia niedziela maja.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci przynależące do naszej wspólnoty parafialnej uczestniczą dwa razy w miesiącu na katechezę przy parafii . W wyznaczonym terminie należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Spotkania z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbywają się w terminie podanym podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

Terminy spotkań na rok szkolny 2022/23

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. dziecięcą o godz.12.30.

BIERZMOWANIE

Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej /KKK 1285/

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy pierwszej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują indeks bierzmowanego, który jest dokumentem potwierdzającym zaangażowanie kandydata w życie religijne parafii.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.;
 • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu;
 • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – raz w miesiącu, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach, Drodze Krzyżowej.

Terminy spotkań na rok szkolny 2022/23

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy.

Kandydaci, powinni  przed bierzmowaniem dostarczyć metrykę sakramentu chrztu.

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY

Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą /KKK 1422/

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnieniagrzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź św. w naszej parafii jest:

 • w dzień powszedni 30 min przed Mszą św.,
 • w niedzielę w trakcie Mszy św.,
 • w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00,
 • w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
  • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
  • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
  • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu /KKK 1499/

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

  • jeśli jest przewlekła choroba,
  • osobom starszym wiekiem,
  • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu /KKK 1601/

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz);
 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu);
 • Świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej;
 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne;
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”);
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania że są osobami wierzącymi i praktykującymi.

KAPŁAŃSTWO

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej /KKK 1536/

W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o uświęcenie duchowieństwa oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne w naszej parafii.