Adaptacja wejścia głównego kościoła parafialnego

 

Zadaszenie wejścia głównego (wizualizacja)

Drzwi do kościoła

Na drewnianych drzwiach do kościoła planuje się umieszczenie płaskorzeźb z brązu przedstawiające boleści Matki Bożej. Inspiracją jest wezwanie kościoła nadane 20 grudnia 1961 r. przez Stefana kard. Wyszyńskiego – Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis, także obraz Adriaen Isenbrandt Our Lady of  the seven sorrows z 1518 r.

 

 

Płaskorzeźby przedstawiać będą sześć boleści Maryi:

1. Przepowiednia Symeona

2. Ucieczka do Egiptu

3. Utrata dwunastoletniego Jezusa

4. Spotkanie na drodze krzyżowej

6. Zdjęcie z krzyża

7. Pogrzeb Jezusa

 

 

 

Na drzwiach nie będzie piątej boleści Matki Bożej – Śmierć Jezusa na krzyżu, gdyż scena ta przedstawiona jest w obrazie znajdującym się w ołtarzu głównym w kościele.

 

 

 

 

W portalu wejścia planowane jest umieszczenie płaskorzeźby z brązu przestawiającej Jezusa Wszechwładcy na podstawie mozaiki Chrystus Pantokrator w Apsis katedry w Cefalu.

 

 

Wstępna wizualizacja drzwi