Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej (spotkanie z 16 marca 2020 r.)

 Czy właściwie rozumiem Boże przykazania.

  • Bóg dał Mojżeszowi przykazania na górze Synaj gdy wyprowadził lud Wybrany z niewoli egipskiej.
  • Pan Bóg dał Mojżeszowi i ludziom dziesięć przykazań na 2 kamiennych tablicach.
  • Pierwsze trzy przykazania dotyczą naszego stosunku do Pana Boga a pozostałe siedem naszych relacji z innymi ludźmi. Przykazania Boże wyszczególniają podstawowe warunki utrzymania żywej wspólnoty pomiędzy Bogiem i nami – Jego ludem. 

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną (I).

Pierwsze przykazanie zakazuje czci fałszywych bogów. Chrześcijanin wierzy i kocha Boga w Trójcy Jedynego. Modli się do Niego często – rozmawiam z Panem Bogiem rano i wieczorem. Oddaje Panu Bogu  cześć (szacunek), pamiętam o Nim. Nic nie może mi Pana Boga zasłonić. Dzisiaj takimi fałszywymi bogami mogą być pieniądze, gry komputerowe, telewizja, władza.

2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego nadaremno (II).

Drugie przykazanie przestrzega, aby nie powoływać się fałszywie na Pana Boga. Imię Boga jest święte. Należy je szanować i nie wzywać do rzeczy nieważnych. Imienia  Boga wzywam w modlitwie. Szanuję miejsca i rzeczy poświęcone Panu Bogu ( kościół, cmentarz, krzyż, obrazy…) Szanuję osoby poświęcone Panu Bogu (ksiądz, siostra zakonna). Umiem zachować się w kościele (odpowiednia postawa).

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił (III).

Trzecie przykazanie napomina ludzi, aby nie zagubili się w wirze pracy, aby w dążeniu do wypełnienia swoich obowiązków nie zapomnieli o Bogu. Każdego siódmego dnia człowiek powinien odpocząć. Dla nas dniem świętym jest pierwszy dzień tygodnia – niedziela, dzień, w którym Pan Jezus zmartwychwstał. W niedzielę i święta uczestniczę we Mszy Świętej, przebywam z rodziną i odpoczywam.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją (IV).

Czwarte przykazanie nakazuje nam kochać i szanować rodziców. Miłość do rodziców wyrażamy nie tylko mówiąć o miłości ale ją okazując poprzez posłuszeństwo, pomoc w obowiązkach domowych.Przykazanie to wzywa także do szacunku wobec osób starszych, wychowawców i nauczycieli. Szanuję, kocham i modlę się za tych, którzy mnie wychowują i uczą.

5. Nie zabijaj (V)

Piąte przykazanie wzywa nas do ochrony zdrowia i życia własnego i innych. Dbam o siebie, odpowiednio się odżywiam i ubieram się stosownie do pogody. Nie biorę udziału w niebezpiecznych zabawach. Szanuję zdrowie i życie innych(koleżanek i kolegów. Szanuję przyrodę, opiekuję się zwierzętami.

6. Nie cudzołóż (VI) i Nie pożądaj żony bliźniego swego (IX).

Szóste i dziewiąte przykazanie zmierzają do tego, aby chronić wspólnotę mężczyzny i kobiety, miłość małżeńską. Przykazanie to nakazuje nam również zachowywać się skromnie, unikać okazji do powstawania nieczystych myśli(oglądam dobre filmy, czytam dobre książki i czasopisma). Dbam o swój język ojczysty – nie używam wulgaryzmów. Mam czyste myśli i słowa.

7. Nie kradnij (VII) i Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest (X)

Siódme i dziesiąte przykazanie przypomina nam, że każdy ma prawo do swojej własności. Dlatego szanuję cudze i własne rzeczy. Cudze rzeczy mogę wziąć tylko za pozwoleniem właściciela. Szanuję własność wspólną , społeczną. (np.ławki w szkole, w parku …) Oddaję rzeczy znalezione  lub pożyczone. Szanuję pracę innych ludzi. Nie zazdroszczę nikomu posiadanych rzeczy.

Najważniejsze przykazanie Boże to przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 

Opracowała: Teresa Nalepa, katechetka