• Polecamy

 • 1% Fundacja „Ad melius”

  zdjęcie

  1_proc

  Nazwa OPP: Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad melius”

  Numer KRS: 0000480577

   

  Statut Fundacji Wspierania Inicjatywy „Ad Melius

  (organizacja pożytku publicznego)

  (fragment z tekstu jednolitego 30.09.2013 r.)

   

   

  Postanowienia ogólne

   

  1

  1. Fundacja Wspierania Inicjatywy „Ad Melius”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

   

  1. Fundacja została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Bolesnej w Szczecinie mieszczące się w Szczecinie przy ulicy Miodowa 36 A, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Cezarego Borysa Potamana w kancelarii notarialnej w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 9/1, w dniu 05.09.2013 r. Rep. A Nr 6917/2013.

   

  1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności chrześcijańskiej.

   

  1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego; nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 3.

   

   

  2

  1. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

   

  1. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

   

  1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  3

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.

   

  1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Szczecina.

   

  4

  1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

   

  1. Fundacja posługuje się własnym znakiem firmowym.

   

  1. Nazwa Fundacji i jej znak graficzny podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa.

   

  5

  Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

   

   

  Cele i zasady działania Fundacji

   

  6

  1. Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju kultury umysłowej, a zwłaszcza działalności kulturalnej, oświatowej, naukowej, religijnej, informacyjnej i społecznej na rzecz zachowania tożsamości narodowej i budowania społeczności europejskiej.

   

  1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych tj:.

   

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  • wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

   

   

  7

  1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wpierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje, instytucje i osoby fizyczne prowadzące:
  2. działania służące upowszechnianiu i popieraniu działań zmierzających do ochrony dóbr kultury wytworzonych przez człowieka;
  3. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, religijność, informacja, integracja europejska);
  4. działania służące wyrównywaniu szans grup lub terenów zaniedbanych społecznie, kulturowo, światowo czy informacyjnie;
  5. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z krajami przynależącymi do Unii Europejskiej;
  6. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat kultury umysłowej;
  7. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

   

  1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

   

  1. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

   

  1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

   

  1. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.